Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1.jpg 20181120_085013.jpg Thuc_hanh_KNTV.png 20181022_155006.jpg TH_Lam_Son_4.jpg LS_1_long_den.png LS_1_hoi_thao.png LS_1_Dai_hoi_chi_bo.png IMG_7873_FILEminimizer.jpg TH_Lam_Son_10.png TH_Lam_Son_1.jpg Chu_de_den.flv DEN_TRUONG_CUNG_MUA_XUAN.flv Laohac.flv Xin_chu_Van_Mieu_WMV_V9_350_1_05457.flv 36191453770180_hoan.jpg 26195790_985349298292088_2986247839918294872_n.jpg Hoi_uc_thang_Tu_cua_nu_biet_dong_thanh_Sai_Gon.flv Nhay_cung_BiBi_Khan_gia_06__YouTube.flv KHAN_GIA_NHAY_CUNG_BiBi__SO_7__YouTube.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014-2015

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:31' 15-07-2014
  Dung lượng: 256.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
  SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
  "Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2014"

  ÑIEÅM CHUAÅN TUYEÅN SINH LÔÙP 10 TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG
  Naêm hoïc 2014 - 2015

  STT Maõ Teân Tröôøng Ñòa chæ Q/H NV 1 NV 2 NV 3
  1 01FA01 THPT Tröng Vöông 01 35.25 36.00 37.00
  2 01FA02 THPT Buøi Thò Xuaân 01 38.50 39.50 40.50
  3 01FB01 THPT Ten Lô Man 01 27.00 28.00 28.50
  4 01HA04 THPT Naêng khieáu TDTT 01 21.00 22.00 23.00
  5 01HB05 THPT Löông Theá Vinh 01 35.00 35.25 36.25
  6 02FA01 THPT Gioàng OÂng Toá 02 22.50 23.50 24.50
  7 02HA01 THPT Thuû Thieâm 02 17.25 18.00 18.25
  8 03FA01 THPT Leâ Quyù Ñoân 03 37.00 37.00 38.00
  9 03FA02 THPT Nguyeãn Thò Minh Khai 03 39.75 40.00 41.00
  10 03FA03 THPT Leâ Thò Hoàng Gaám 03 25.25 26.25 26.75
  11 03FB02 THPT Marie Curie 03 33.25 33.50 34.25
  12 03HB12 THPT Nguyeãn Thò Dieäu 03 28.50 29.50 30.00
  13 04FA01 THPT Nguyeãn Traõi 04 29.75 30.25 30.50
  14 04HA01 THPT Nguyeãn Höõu Thoï 04 24.75 25.00 25.00
  15 05EA02 Trung hoïc thöïc haønh Saøi Goøn 05 37.00 37.50 38.50
  16 05FA02 THPT Huøng Vöông 05 31.50 32.00 33.00
  17 05FA04 Trung hoïc thöïc haønh ÑHSP 05 40.75 41.75 42.75
  18 05FB01 THPT Traàn Khai Nguyeân 05 33.50 34.25 34.25
  19 05HB01 THPT Traàn Höõu Trang 05 26.75 27.75 28.50
  20 06FA01 THPT Maïc Ñónh Chi 06 35.25 36.25 37.25
  21 06FA02 THPT Bình Phuù 06 30.00 30.50 31.50
  22 06FA03 THPT Nguyeãn Taát Thaønh 06 24.25 25.25 26.00
  23 07FA01 THPT Leâ Thaùnh Toân 07 24.25 24.75 25.75
  24 07FA02 THPT Taân Phong 07 19.25 20.25 21.25
  25 07HA01 THPT Ngoâ Quyeàn 07 29.25 30.00 30.25
  26 07HB01 THPT Nam Saøi Goøn 07 23.50 24.50 25.00
  27 08FA01 THPT Löông Vaên Can 08 23.75 24.00 25.00
  28 08FA02 THPT Ngoâ Gia Töï 08 21.50 22.50 23.25
  29 08FA03 THPT Taï Quang Böûu 08 24.50 24.75 25.75
  30 08FA04 THPT Nguyeãn Vaên Linh 08 16.25 17.00 18.00
  31 08HA01 THPT NK TDTT Nguyeãn Thò Ñònh 08 20.00 20.50 20.75
  32 09FA01 THPT Nguyeãn Hueä 09 22.50 22.75 23.75
  33 09FA02 THPT Phöôùc Long 09 23.75 23.75 23.75
  34 09FA03 THPT Long Tröôøng 09 14.00 14.00 14.00
  35 09FA04 THPT Nguyeãn Vaên Taêng 09 14.00 14.00 14.00
  36 10FA01 THPT Nguyeãn Khuyeán 10 35.50 35.50 36.50
  37 10FA02 THPT Nguyeãn Du 10 36.25 37.00 38.00
  38 10FB01 THPT Nguyeãn An Ninh 10 27.00 27.25 27.75
  39 10HB01 THPT Dieân Hoàng 10 26.75 27.25 27.75
  40 10HB43 THPT Söông Nguyeät Anh 10 25.00 25.25 26.00
  41 11FA01 THPT Nguyeãn Hieàn 11 31.75 32.00 33.00
  42 11FA02 THPT Traàn Quang Khaûi 11 29.50 29.75 30.75
  43 11FB01 THPT Nam Kyø Khôûi Nghóa 11 28.00 28.75 29.50
  44 12FA01 THPT Voõ Tröôøng Toaûn 12 32.75 33.75 34.75
  45 12FA02 THPT Tröôøng Chinh 12 29.00 29.75 30.00
  46 12HA01 THPT Thaïnh Loäc 12 26.25 26.50 27.50
  47 13FA01 THPT Thanh Ña Bình Thaïnh 23.00 24.00 24.00
  48 13FA02 THPT Voõ Thò Saùu Bình Thaïnh 32.50 33.00 33.75
  49 13FA03 THPT Gia Ñònh Bình Thaïnh 37.75 38.75 39.75
  50 13FA04 THPT Phan Ñaêng Löu Bình Thaïnh 28.00 28.75 29.50
  51 13FA05 THPT Traàn Vaên Giaøu Bình Thaïnh 26.25 26.75 27.75
  52 13FB01 THPT Hoaøng Hoa Thaùm Bình Thaïnh 31.75 32.25 33.25
  53 14FA01 THPT Goø Vaáp Goø Vaáp 31.50 32.25 33.25
  54 14FA02 THPT Nguyeãn Coâng Tröù Goø Vaáp 37.75 37.75 38.75
  55 14FA03 THPT Traàn Höng Ñaïo Goø Vaáp 33.25 33.50 34.50
  56 14FB03 THPT Nguyeãn Trung Tröïc Goø Vaáp 24.75 25.00 25.50
  57 15FA01 THPT Phuù Nhuaän Phuù Nhuaän 37.00 38.00 39.00
  58 15FB02 THPT Haøn Thuyeân Phuù Nhuaän 27.25 27.75 28.00
  59 16FA18 THPT Nguyeãn Chí Thanh Taân Bình 34.25 34.75 35.75
  60 16FA20 THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn Taân Bình 41.75 42.75 43.75
  61 16FB02 THPT Lyù Töï Troïng Taân Bình 18.00 18.00 18.00
  62 16FB21 THPT Nguyeãn Thaùi Bình Taân Bình 30.75 31.00 31.75
  63 17FA01 THPT Nguyeãn Höõu Huaân Thuû Ñöùc 34.00 35.00 36.00
  64 17FA02 THPT Thuû Ñöùc Thuû Ñöùc 28.75 29.75 30.75
  65 17FA03 THPT Tam Phuù Thuû Ñöùc 25.75 26.50 26.50
  66 17FA04 THPT Hieäp Bình Thuû Ñöùc 20.75 21.75 22.50
  67 17FA05 THPT Ñaøo Sôn Taây Thuû Ñöùc 17.50 18.00 19.00
  68 18FA01 THPT Bình Chaùnh Bình Chaùnh 13.00 13.00 14.00
  69 18FA04 THPT Taân Tuùc Bình Chaùnh 14.00 14.00 14.00
  70 18FA05 THPT Vónh Loäc B Bình Chaùnh 13.00 13.00 13.00
  71 18HA02 THPT Leâ Minh Xuaân Bình Chaùnh 17.25 18.25 19.25
  72 18HA03 THPT Ña Phöôùc Bình Chaùnh 14.00 14.00 14.00
  73 19FA01 THPT Bình Khaùnh Caàn Giôø 13.25 13.25 14.25
  74 19FA02 THPT Caàn Thaïnh Caàn Giôø 13.25 14.25 15.25
  75 19FA03 THPT An Nghóa Caàn Giôø 13.50 14.50 15.50
  76 20FA01 THPT Cuû Chi Cuû Chi 21.50 22.50 23.50
  77 20FA02 THPT Quang Trung Cuû Chi 16.50 17.50 17.75
  78 20FA03 THPT An Nhôn Taây Cuû Chi 13.50 13.50 13.50
  79 20FA04 THPT Trung Phuù Cuû Chi 20.50 21.50 22.50
  80 20FA05 THPT Trung Laäp Cuû Chi 13.00 13.00 13.00
  81 20FA06 THPT Phuù Hoøa Cuû Chi 14.00 14.50 15.50
  82 20FA07 THPT Taân Thoâng Hoäi Cuû Chi 18.00 18.75 19.75
  8
  Avatar

  Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm học 2014 - 2015

   
  Gửi ý kiến